مهمان/ مهمان دائم

1- مراكز / واحدها در صورتيكه دانشجو واجد شرايط ذيل باشد و با عنايت به ضرايب تعيين شده در بند 2 نسبت به مهمان (دائم ) دانشجو اقدام نمايد. بررسي اين موضوع برعهده شوراي آموشي مركز مي باشد.

1-1- ازدواج دانشجوي دختر در زمان دانشجويي در صورتيكه محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج، در نزديكترين محل به دانشگاه مقصد باشد.

2-1- فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجويي به طوريكه وي به تشخيص مراجع قانوني به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

3-1- بيماري خاص دانشجو به تاييد مراجع ذيصلاح.

4-1- معلوليت موثر دانشجو كه در زمان دانشجويي صورت گرفته باشد.

5-1- تغيير محل اشتغال دانشجو يا همسر وي به شهر ديگر با ارائه مستندات معتبر.

2- مهمان موقت دانشجويان بدون در نظر گرفتن شرايط خاص (به شرط مجري بودن و تائيد مراكز/ واحد مبدا و مقصد) امكان پذير است.

3- براساس دستور هفتم مصوبات چهلمين نشست هيات امناي دانشگاه شهريه دانشجويان مهمان به شرح ذيل مي باشد:

1-3- شهريه متغير متقاضيان مهمان يا مهمان دائم به مراكز چهارگانه شهرتهران با ضريب 2 محاسبه و اخذ گردد.

2-3- شهريه متغير متقاضيان مهمان يا مهمان دائم به مراكز استانها و شهرهاي لواسان، دماوند،ري وحسن آباد با ضریب 8/1 محاسبه و اخذ می شود.

3-3- شهريه متغير متقاضيان مهمان يا مهمان دائم از مراكز يانواحي پايين تر به بالاتر به غير از شهرهاي مذكور1-2 و 2-2 به ضریب 6/1 محاسبه و اخذ می شود.

4-  مهمان شدن از نواحي بالاتر به پايين تر بلامانع است.

5- مهمان شدن دانشجو به سايردانشگاه هاي هم گروه به شرط عدم ارائه درس در نيمسال پاياني(ترم آخر) و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد بلامانع مي باشد.

يادآوری: دانشگاه هاي هم گروه شامل دوره هاي نيمه حضوري دانشگاه ها و و موسسات غيردولتي و غيرانتفاعي مي شود.

شايان ذكر است در حال حاضر كليه دروس در نيمسال اول و دوم ارائه مي شود.

6- شرايط مهمان و مهمان دائم دانشجويان مركز بين الملل برون مرزي (دانشگاه پيام نور) به داخل  (دوره كارشناسي).

1-6- دانشجوي متقاضي مهمان و مهمان دائم در دوره كارشناسي بايد يك نيمسال تحصيلي و حداقل12 واحد درسي را در مركز بين الملل با احتساب نمرات مردودي با معدل 12 گذرانده باشد.

2-6- دانشجوي متقاضي مهمان يا مهمان دائم بايد درخواست خود را با ذكر مورد، حداقل 45 روز قبل از شروع نيمسال تحصيلي (مطابق تقويم آموزشي ) به مركز بين الملل تسليم كند.

3-6- دانشجوي كارشناسي مهمان شده به يكي از مراكز و واحدهاي داخل كشور بايد50% شهريه ثابت و متغير ارزي كشور مبدا را در هر نيمسال تحصيلي به صورت ريالي و به نرخ مركز مبادلات ارزي در شروع ثبت نام و انتخاب واحد پرداخت نمايد.

4-6-  دانشجويان دوره كارشناسي كه به مراكز و واحدهاي داخل كشور مهمان يا مهمان دائم شده اند جهت اخذ مدرك تحصيلي بايد مطابق آيين نامه دانشجويان برون مرزي در امتحان جامع مركز بين الملل شركت و نمرة قبولي كسب نمايند.

5-6- پس از موافقت مركز بين الملل براي مهمان و يا مهمان دائم شدن دانشجو موضوع در شوراي آموزشي استان مقصد مطرح تا نسبت به ثبت نام و اخذ شهريه مربوطه اقدام نمايند.

 

بازگشت