شرایط تغییر رشته

براي تغييررشته داشتن شرايط زير الزامي است:

1- شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد.

2-  حداقل 12 واحد درسي (به غير ازدرسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده) گذرانده باشد.

3-  نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته، همان سال و سهميه كمتر نباشد.

توجه: دانشجويان تكميل ظرفيت، شاهد و مواردي كه با معرفي نامه سازمان سنجش معرفي مي شوند؛ نمره آزمون آنها اعلام نشده، و در صورت تقاضاي تغيير رشته مي بايست به صورت موردي از سازمان

سنجش استعلام شود.

4- تغيير رشته فقط در مقطع كارشناسي امكان پذير است.

5- دانشجو بايد با توجه به مدت مجاز تحصيل، پس از تطبيق درس ها امكان گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد.

6- كليه دروس عمومي و واحد هاي مشترك با عناوين، سرفصل و تعداد واحد مساوي دانشجوياني كه در دانشگاه پيام نور تغيير رشته داده اند عينا با همان نمره رد يا قبول در كارنامه دانشجو باقي مي ماند.

7- تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاههاي خاص تعهد دارند با اعلام موافقت كتبي آن سازمان مقدور است.

8- تغيير رشته به رشته هاي نيمه متمركز به لحاظ پذيرش با آزمون عملي امكان پذير نيست.

9- درمواردي كه دانشجو دچار بيماري يا سانحه اي شود، كه امكان ادامه تحصيل درآن رشته مقدور نباشد با ارسال مدارك، و نظر شوراي آموزشي استان، مي تواند بدون كسب شرايط تغيير رشته درهمان گروه يا تغيير گروه آزمايشي تغيير رشته دهد.

10- تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي يا استفاده از مرخصي تحصيلي است.

11-  دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي تواند تغيير رشته دهد.

12- درصورت موافقت با تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.

13- دانشجويي كه حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد، توصيه مي شود براي تحصيل در رشته جديد از طريق پذيرش مجدد در آزمون ورودي اقدام نمايد.

14- دانشجويان تا شش هفته مانده به شروع نيمسال تحصيلي بعدي فرصت دارند مدارك و تقاضاي تغيير رشته را به مركز/ واحد خودارائه نمايند.

15- دانشجويان دوره هاي فراگير و پذيرش بدون آزمون در صورتي كه متقاضي تغيير رشته هستند مي بايست از طريق شركت مجدد در پذيرش ورودي دانشگاه اقدام نمايند

 

 

بازگشت