تغییر مشخصات دانشجو

 

 

1- در صورتي كه دانشجو پس از قبولي در دانشگاه، مشخصات خود را تغيير دهد، لازم است مدارك قانوني شامل: صفحه اول و سوم شناسنامه را به مركز/ واحد محل تحصيل تحويل و در صورت تغيير نام يا نام خانوادگي مراكز جهت بررسي مورد را به همراه فرم تكميل و تائيد شده(ت م / 1) به آموزش استان ارسال نمايند.

2- دانشجوياني كه نام و نام خانوادگي آنها در كارت دانشجويي يا سيستم جامع خدمات آموزشي اشتباه ثبت شده، لازم است مدارك قانوني خود را شامل: صفحات اول و سوم شناسنامه به همراه فرم تكميل و تائيد شده (ت م/ 1)جهت بررسي به آموزش استان تحويل دهند.

3-  كليه مغايرتهاي شناسنامه هاي به غير از نام و نام خانوادگي دانشجويان توسط كارشناسان مراكز/ واحدها در سيستم جامع خدمات آموزشي اصلاح مي گردد و اصلاح نام و نام خانوادگي در مراكز استاني

دانشگاه انجام مي شود.

 

بازگشت