شرایط پذیرش واحدهای درسی

 


پذيرش واحدهاي درسي با عنايت به يكصدودومين مصوبه شوراي دانشگاه براساس شرايط زير صورت مي گيرد:

1- براساس آيين نامه آموزشي دانشجوي پذيرفته شده جديد حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمرات تاييد شده خود به آموزش مركز يا واحد مربوطه ميباشد اين فرصت قابل تمديد نيست.

2- واحدهاي درسي در دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي ويا دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مورد تاييد وزارت علوم،تحقيقات وفناوري ويا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي گذرانده شده باشد.

تبصره1: مرجع تأييد واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي دفتر گسترش آموزش عالي است.

تبصره2: از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ذيل قابل پذيرش است.

3-  محتواي آموزشي درس هاي گذرانده شده قبلي با 80%(هشتاد درصد) محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گروه آموزشي و پژوهشي مراكز استاني است.

4- نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 درمعيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه هاي دولتي، روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي، پيام نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده هاي فني و حرفه اي باشد.

5- نمره هاي دانشجو در هردرس حداقل 12درمعيار صفر تا بيست ومعادل آن در ساير معيارها، براي دانشگاه هاي غيردولتي، دانشگاه آزاد اسلامي، مؤسسات غيرانتفاعي حوزه علميه ودانشگاه جامع علمي كاربردي باشد.

دروس گذرانده شده سطح 1 و 2 و 3 حوزه علميه قم و خراسان با رعايت ساير مقررات براي مقطع كارداني و كارشناسي قابل معادلسازي مي باشد.

تبصره1: دروس اصلي و جبراني مقطع كارشناسي ارشد براي دورههاي كارداني و كارشناسي قابل بررسي و معادلسازي مي باشد.

تبصره2: تشخيص شمول مدارك دانشجويان خارج ازكشور با يكي از بندهاي(4و5) برعهده اداره كل خدمات آموزشي مي باشد.

6- واحدهاي درسي دوره هاي معادل،كوتاه مدت پيام نور ويا دوره هاي داخلي دانشگاه ها و دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي كاربردي براي تطبيق واحد در صورت احراز شرايط زير قابل پذيرش است.

الف) دانشجو درس يا درس ها را در دانشگاه پيام نور گذرانده باشد.

ب) درصورتي كه دانشجو واحدهاي درسي را در ساير دانشگاهها و ياموسسات عالي گذرانده باشد به شرط شركت در امتحان جامع سازمان سنجش وآموزش كشور وكسب نمره حدنصاب لازم(دانشجو بايد گواهي قبولي را از سازمان سنجش آموزش كشور اخذ و به دانشگاه ارائه نمايد) قابل بررسي مي باشد. حدنصاب نمره هاي قابل پذيرش اين قبيل دروس حداقل 12 باشد.

يادآوري مهم: مدارك دوره هاي معادل و داخلي مي بايست با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار شده باشد.

ج) واحدهاي گذرانده شده در دورههاي پودماني دانشگاه علمي كاربردي، به شرط قبولي در امتحان جامع دانشگاه فوق وارائه گواهي مربوطه، با نمره حداقل 12 قابل بررسي ومعادلسازي است.
تبصره: دانش آموختگان دورههاي پودماني ورودي سال 83 و پس از آن درصورتيكه درآزمون مقاطع بالاتر كه ازطريق سازمان سنجش برگزار مي گردد پذيرفته شوند، از آزمون جامع معاف مي باشند.
به ازاي معادلسازي هر واحد درسي، شهريه متغير يك واحد درسي خودخوان طبق جدول شهريه نيمسال تحصيلي كه در آن تقاضاي تطبيق واحد داده است اخذ خواهد شد.
8- نمره هايي كه درمعيار صفر تا چهار باشد(0= مردود، 1 =ضعیف، 2= متوسط، 3= خوب، 4= عالی)؛ نمره متوسط معادل12، نمره خوب معادل 14 و نمره عالي معادل 17 تعیین می شود. معادل سازی در سایر معیارها به عهده اداره کل خدمات آموزشی خواهد بود.
تبصره: چنانچه واحدهاي ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد مراتب به همراه مدارك موردنياز براي بررسي به اداره كل خدمات آموزشي ارسال شود. لازم به ذكر است هر 16 ساعت گذرانده شده معادل يك واحد درسي محسوب مي شود.
9- تعداد واحد درس تطبيقي نبايد كمتر از تعداد واحد درسي رشته جديد باشد در صورتي كه تعداد واحد يك درس كمتر باشد مي توان به صورت تلفيقي چند واحد درسي مرتبط را،بايك درس تطبيق و معادلسازي نمود در هر صورت ميانگين نمرات درس هاي تطبيقي نبايد از حد نصاب نمرات تعيين شده كمتر باشد.

10- كليه نمرات درس هاي تطبيقي درميانگين كل محاسبه مي گردد.
تبصره 1: به ازاي هر15 واحد درسي تطبيق شده، يك نيمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو كسرخواهد شد.
تبصره 2: شروع سنوات مجاز دانشجويان تغيير رشته و يا دانشجويان انتقالي از ساير دانشگاه ها، از سال پذيرش دانشجو در آزمون سراسري يا فراگيرمحاسبه خواهد شد.(تبصره 1 برایشان اجرا نمی شود).
11- دانشجويان پذيرفته شده در مقطع كارشناسي پيوسته كه داراي مدرك كارداني(پیوسته) و فاقد مدرک پيش دانشگاهي هستند، هيچ يك از واحدهاي مقطع كارداني آنان قابل معادل سازي نمي باشد.
12- واحدهاي گذرانده شده در مقطع كارداني، براي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ناپيوسته قابل معادلسازي نمي باشد.
13- چنانچه تقاضاي دانشجو در موعد مقرر تحويل آموزش شده ولي اخذ كارنامه نمرات تاييد شده از موسسه قبلي بعد از موعد مقرر ارسال شود تطبيق واحد بلامانع است.


 

 

 

 

بازگشت