شرايط ثبت نام

 

 

1- دانشجوي پذيرفته شده موظف است در زماني كه توسط دانشگاه اعلام می شود براي ثبت نام مراجعه نمايد(ثبت نام از طریق سامانه جامع خدمات آموزشی).

تبصره: پذيرفته شده اي كه دلايل موجه براي عدم مراجعه جهت ثبت نام ارائه كند، در صورت موجه شناخته شدن دلايل وي، با مجوز شوراي آموزش استان مي تواند ثبت نام نمايد.

2- دانشجو موظف است در زمان مقرر براساس تعرفه و مقررات مصوب هيات امناء دانشگاه، شهريه هاي لازم را پرداخت كند.

3- لغو عدم مراجعه يك نيمسال تحصيلي براي مشمولين و دو نيمسال براي دانشجويان عادي، برحسب  مورد و با عنايت به دلايل و مدارك توجیه كننده علت عدم مراجعه، به عهده شوراي آموزش استان مي باشد.

تبصره: در مقطع دكتري يك نيمسال وقفه نيز برعهده كميسيون موارد خاص سازمان مركزي است.

4- دانشجويي كه عدم مراجعه ايشان لغو می گردد، بايد شهريه ثابت نيمسال و يا نيمسال هاي تحصيلي را كه در آنها مراجعه نكرده است، پرداخت نمايد در اين صورت عدم مراجعه نامبرده به مرخصي تحصيلي تبديل مي شود.

 

بازگشت