درس هاي جبراني و اضافي

1- دانشجوي كارشناسي ارشد در هر رشته تحصيلي كه پذيرفته میشود در صورتي كه رشته كارشناسي يا رشته پذيرفته شده در كارشناسي ارشد متناسب نباشد بايد تعدادي از دروس كارشناسي مرتبط با كارشناسي ارشد پذيرفته شده را بعنوان دروس پيش نياز بگذرانند.

تبصره: دروس گذرانده شده از مقطع كارشناسي با نمره 10 و شهريه واحدهاي دوره كارشناسي مي باشد.

2- نوع درس و نحوه ارائه درسهاي پيش نياز و اضافي (با توجه به عدم ارتباط مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد) توسط گروه آموزشي مربوطه تعيين مي گردد.

3- حداكثر تعداد واحدهاي درسي جبراني در مقطع كارشناسي ارشد 12 واحد و در دوره دكتري تخصصي 16واحد و حداكثر تعداد واحد درس هاي اضافي در هر يك از دوره هاي كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي 8 واحد می باشد.

 

بازگشت