طول دوره تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

1-  دوره دكتري تخصصي مشتمل بر دو مرحله آموزشي و پژوهشي است. زمان گذراندن درس ها و زمان لازم براي شركت در آزمون جامع و قبولي در اين آزمون مرحله آموزشي را تشكيل مي دهد. بررسي و تصويب طرح مقدماتي رساله انجام پژوهش، تدوين رساله و دفاع از آن مرحله پژوهشي را تشكيل مي دهد.

2-  طول دوره تحصيل دانشجوي كارشناسي ارشد 3 سال و دانشجوي دكتري تخصصي 5/6 سال است. تبصره1: طول مدت مجاز مرحله آموزشي براي دور ه هاي دكتري تخصصي حداكثر 7 نيمسال تحصيلي است و دانشجو موظف است كليه واحدهاي درسي خود را در اين مدت با نمره قبولي بگذراند.

3- در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما با تاييد گروه آموزشي مربوط و تصويب شوراي دانشكده حداكثر تا 4 نيمسال تحصيلي در دوره كارشناسي ارشد و تا 5 نيمسال تحصيلي در دوره دكتراي تخصصي به طول دوره تحصيل دانشجو اضافه می شود. در هر صورت حداكثر مدت مجاز تحصيلي دانشجوي كارشناسي ارشد 5 سال و دانشجوي دكتراي تخصصي 9 سال مي باشد.

4- براي دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده می كند، حداكثر مدت مجاز5/4 سال است. ادامه تحصيل دانشجو در حين خدمت سربازي يا بعد از آن با رعايت حداكثر مدت مجاز تحصيل موضوع بند 3 مجاز است. در صورتي كه در حين خدمت سربازي ثبت نام نكند، مدت خدمت جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل محسوب نمي شود.

5-  در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقیت بگذراند و حسب مورد، پايان نامه يا رساله خود را تكميل ننمايد دانشجوي اخراجي محسوب مي شود.

6- دانشجوي اخراجي مي تواند از طريق دورههاي فراگير مجدداً در دانشگاه پذيرفته شود، در اين صورت تعدادي از واحدهاي درسي كه قبلاً گذرانده است با رعايت ضوابط طبق مقررات معادلسازي مي شود.

 

بازگشت