مشروطي

اگر ميانگين كل دانشجوي كارشناسي ارشد كمتر از 14 و دانشجوي دكتري تخصصي كمتر از 16 باشد، وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل مي شود. در صورت مشروط شدن دانشجو در پايان دوره، هيچ نوع مدرك تحصيلي به وي اعطا نمی شود.براي رفع اين مشكل دانشجويان، تعدادي درس در قالب دروس جبراني به دانشجويان ارائه مي شود.

دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از دروسي كه نمره آنها بين 12 تا15 مي باشد 99/15مي باشد. دوره دكتري از دروسي كه نمره آنها بين 14 تا 99 می توانند تعدادی واحد را مجدداً اخذ و بدین وسیله معدل خود را به حد نصاب لازم برسانند.

 

بازگشت