ضوابط انتقال يا مهمان

انتقال دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي در داخل كشور ممنوع می باشد و تنها در شرايط خاص دانشجو مي تواند با ارائه مدارك مستدل، پس از تاييد شوراي آموزش استان(مطابق با شیوه نامه ارسالی) حداکثر دو نیمسال مهمان شود. دانشجویان در اولین نیمسال و آخرین نیمسال تحصیلی نمی توانند به صورت مهمان تحصیل کنند.

 

بازگشت