حذف و اضافه

1- دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته، پس از شروع نيمسال تحصيلي و در زمان مقرر نسبت به حذف و اضافه درس هاي اخذ شده اقدام كند، مشروط بر آنكه تعداد  درس ها و واحدهاي انتخابي وي بعد از حذف كمتر از 5 واحد نباشد(بر اساس تقویم آموزشی).

2-  در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال تحصيلي، يك يا چند درس از درس هاي اخذ شده خود را حذف كند. مشروط بر آن كه تعداد درس ها و واحدهاي باقيمانده وي از حد مجاز 5 واحد كمتر نشود در غيراينصورت كل نيمسال تحصيلي حذف مي شود.

تبصره: در صورتي كه دانشجو در امتحانات پايان نيمسال شركت نكند و نمره صفر دريافت نمايد طبق مقررات صفر غايت حذف و احتياجي به مدرك پزشكي ندارد.

در صورت حذف نيمسال تحصيلي، آن نيمسال تحصيلي جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب و به مرخصي تحصيلي تبديل مي شود.

 

بازگشت