آموزش الكترونيکی

 

يا آموزش الكترونيكي بهره گيري ازE-Learning منظور از سيستم هاي الكترونيكي مثل كامپيوتر، اينترنت، ديسك هاي چندرسانه اي، نشريه هاي الكترونيكي و خبرنامه هاي مجازي نظاير اين هاست كه با هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه جويي در وقت و هزينه و بهره برداري از يادگيري بهتر و آسان تر صورت قرار مي گيرند و امكان يادگيري از راه E-learning مي گيرد. سيستم هايي كه تحت دور را فراهم می كنند بسيار متنوع هستند، اما آنچه كه مهم است آگاهي كاربران از نوع اين سيستم ها و انتخاب صحيح و نحوه استفاده درست از آنهاست. اين سيستمها گاهي مي توانند جايگزين كلاس هاي حضوري هم باشند. در عين حال براي افراد علاقه مند آوردن E-Learning مي تواند مكمل كتاب و كلاس باشد. در يك جمله می توان گفت يادگيري براي مردم به جاي آوردن مردم براي يادگيري است

بازگشت