قطب آموزش الكترونيكی

قطب آموزش الكترونيكي استاني است كه مسئول برگزاري كلاس هاي الكترونيكي مي باشد. همه دانشجويان الكترونيكي و آن دسته از دانشجويان سنتي كه يك يا چند درس خود را به صورت الكترونيكي انتخاب واحد نموده اند، براي مسائل مربوط به برگزاري كلاسهاي الكترونيكي و سامانه مديريت يادگيري با اين استان در ارتباط هستند. دانشجويان با دريافت برنامه كلاسي از سامانه مديريت با توجه به رشته و مركز خود از قطب آموزش الكترونيكي خود مطلع( lms) يادگيري مي شوند.

 

بازگشت