نماينده قطب آموزش الكترونيكی

 

 فردي كه از سوي رئيس استان به سازمان مركزي معرفي ميشود و در راستاي سياستهاي سازمان مركزي اقدامات مرتبط با حوزه آموزش الكترونيكي را هماهنگ و اجرا مينمايد. پيشنهاد ميشود اين فرد مهارت كافي در استفاده از سامانه مديريت يادگيري را داشته باشد

 

بازگشت