نماينده مركز/ واحد مجري آموزش الكترونيكی

 

فردي كه از سوي رئيس مركز/ واحد به رئيس استان و سازمان مركزي معرفي ميشود و در راستاي سياستهاي سازمان مركزي اقدامات مرتبط با حوزه آموزش الكترونيكي را اجرا مينمايد

 

بازگشت