مركز/ واحد پذيرش آموزش الكترونيكی

مركز/ واحدي كه طبق دفترچه سازمان سنجش، متولي پذيرش دانشجوي الكترونيكي در يك يا چند رشته ميباشد.

 

بازگشت