محتواي الكترونيكی

 

 تمام يا بخشي از كتاب كه توسط استاد توليد محتواي الكترونيكي تحت عنوان سناريو آماده ميشود. مطالب و مفاهيم كتاب در قالب رسانه هاي متن، تصوير، صوت، فيلم و پویا نمائی که به صورت قطعات آموزشی (learning  Objects) مستقل با قابليت پيوند (Link) بين درسها، فصلها و بخشها ارائه می شود. این محتوا برای ارائه و بارگزاری بر روی سامانه مدیریت یادگیری به استاندارد قابل ارائه بر روي اين سامانه(LMS)  تبدیل می شود

 

بازگشت