دانشجوي الكترونيكی

 

دانشجويي كه در يكي از رشته هاي الكترونيكي دفترچه سازمان سنجش پذيرفته شده است

 

بازگشت