دانشجوي سنتي با دروس الكترونيكی

 

دانشجويي كه در يكي از رشته هاي عادي(غیرالکترونیکی) دفترچه سازمان سنجش پذيرفته شده است و يك يا تعدادي از دروس خود را به صورت الكترونيكي انتخاب واحد نموده است

 

بازگشت