سامانه مديريت يادگيري (LMS)

: سامانه اي است براي برگزاري دورههاي آموزش  الكترونيكي كاربران

كه با وارد كردن رمز كاربري خود مي توانند وارد سامانه شوند. اين سامانه شامل مجموعهاي از امكانات و توابع مي باشد كه براي تحويل، رديابي، گزارش گيري و مديريت محتواي آموزشي، پيشرفت دانشجو و تعامل با دانشجو طراحي شده است كه شامل تعامل بين اساتيد و دانشجويان مي شود.

دسته بندي كلي ابزارهاي سامانه مديريت يادگيري به صورت زير است( LMS):

صفحه شخصی: يك فضاي كاري شخصي در اختيار هر يك از كاربران قرار ميگيرد. در اين صفحه شخصي امكانات دروس و ابزارهاي برقراري ارتباط با ساير كاربران قابل مشاهده است.

آزمون: آزمون محتواي الكترونيكي تحت وب: در انتهاي هر فصل محتواي الكترونيكي تحت وب، آزموني براي سنجش ميزان يادگيري دانشجو از مطالعه محتوا تهيه شده است.

خودآزمايی: توجه به صلاحديد استاد، خودآزمايي به اين منظور طراحي مي شود كه در طول برگزاري دوره دانشجو بتواند ميزان يادگيري خود را ارزيابي نمايد، اما نتيجه آن تأثيري در نمرات دانشجو نخواهد داشت.

آزمون Online(بر خط): ابزاري مناسب براي برگزاري امتحان ميان ترم است. در زمان تعيين شده اين آزمون توسط استاد فعال شده و دانشجو موظف است در مدت زمان آزمون به سوالات پاسخ دهد.

گزارش گيری: سابقه فعاليت درسي دانشجو شامل استفاده از ابزارهاي مختلف سامانه و مشاهده محتواهاي الكترونيكي است. همه فعاليت هاي دانشجو در سامانه ثبت مي شود و استاد مي تواند نوع فعاليت و ميزان آن را مشاهده نمايد. نتيجه كلي آن نيز با توجه به نظر استاد در نمره دانشجو تأثيرگذار خواهد بود.

ابزارهاي ارتباطی: گستره ابزارهاي ارتباط الكترونيكي سبب مي شود شكاف ايجاد شده به دليل فاصله زماني و مكاني بين استاد و دانشجو كم شده و فضاي رسمي يادگيري الكترونيكي به يك فضاي غير رسمي و فعال تبديل شده است. به تعدادي از ابزارهاي ارتباطي موجود اشاره ميكنيم:

كلاس مجازی: اين كلاس با حضور استاد و دانشجويان در محدوده زماني مشخص، به طور زنده برگزار ميشود.كلاس مجازي ابزارهاي متنوعي براي شبيه سازي كلاس درس معمولي دارد. ارتباط صوتي و تصويري بين استاد و دانشجويان، گفتگوي نوشتاري، تخته سفيد، به اشتراك گذاري انواع فايل، دسترسي از از ابزارهاي اصلي كلاس مجازي ( Desktop Sharing)راه دور به رايانه دانشجويان است. همه ابزارها تحت كنترل استاد است و درصورت صدور اجازه از سوي استاد، براي دانشجويان فعال و قابل استفاده خواهد بود.

ارتباط صوتي و تصويری: با توجه به نظر استاد، امكان پخش تصوير استاد در حين تدريس فراهم است. صداي استاد براي همه دانشجويان پخش مي شود و دانشجويان هم با اجازه استاد مي توانند نظرات و سوالات خود را در كلاس مطرح كنند.

تخته سفيد: استاد می تواند علاوه بر استفاده از اين ابزار به عنوان تخته كلاس، فايلهاي کمک درسی (مانند اسلایدهای کمک آموزشی) كه براي تدريس فراهم شده را در اين صفحه نمایش دهد.

ضبط كلاس: دانشجوياني كه امكان حضور در كلاس را ندارند، ميتوانند فايل ضبط شده كلاس را دريافت و استفاده نمايند.

فضايي است كه امكان گفتگوي نوشتاري به طور همزمان ( Chat Room): تالار گفتگو استاد و دانشجويان را فراهم ميكند.

انجمن: فضايي براي بحث و تبادل نظر علمي است. طرح سوالات مناسب از سوي استاد و مشاركت دانشجويان باعث پاسخ به بسياري از سوالات علمي دانشجويان می شود.

ايميل: يك ايميل داخلي است كه براي سهولت ارتباط استاد و دانشجويان در سامانه طراحی شده است. سوالات احتمالی: دانشجو پاسخ سؤالاتي كه بين بسياري از دانشجويان مشترك است را از اين طريق دريافت مي نمايد.

به اشتراك گذاري انواع فايل هاي آموزشی: دانشجو مي تواند از انواع محتواي كمك آموزشي تهيه شده (علاوه بر محتواي اصلي درس) استفاده نمايد.

 

بازگشت