ارزيابي دانشجو

براي ارزيابي دانشجو در طول ترم 6 نمره از نمره پايان ترم به فعاليتهاي كلاسي اختصاص مي يابد. بدين صورت كه بنا به صلاحديد استاد موارد زير براي محاسبه 6 نمره مدنظر قرار مي گيرد: آزمون ميان ترم، حضور در كلاس، حل تمرين، تهيه مقاله، ترجمه.

اين موارد با استفاده از ابزار گزارش گيري در LMS محاسبه شده و به منظور محاسبه نمره پايان ترم به سامانه گلستان منتقل ميشود.

پايان ترم: دانشجوي الكترونيكي مانند ساير دانشجويان مي تواند محل آزمون پايان ترم خود را از طريق سامانه گلستان انتخاب كرده و طبق برنامه امتحاني خود به مركز/ واحد مربوطه مراجعه نمايد.

نكات: به دانش آموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با قيد آموزش الكترونيكي اعطا خواهد شد.

منابع درسي دانشجويان همانند ساير دانشجويان دانشگاه پيام نور مي باشد. براي اطلاع از اين منابع به سايت دانشگاه پيام نور مراجعه شود.

امور دانشجويي مانند تشكيل پرونده، تطبيق واحد، حذف و اضافه، برگزاري امتحان و ... كاملاً مشابه دانشجويان سنتي در مركز/ واحد قبولي صورت مي پذيرد.

كليه دروس عملي- نظري، عملي، كارگاهي و سمينار به صورت سنتي و با دانشجويان حضوري در مركز پذيرش دانشجو برگزار مي شود.

 

بازگشت