مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی

اهم فعالیت‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی را می‌توان به ترتیب ذیل بیان نمود:

ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تولیدات دانشجویی، خدمات دانشجویی، امور فرهنگی و فوق برنامه، تربیت بدنی

ـ پیشنهاد ضوابط، استانداردها و آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به خدمات دانشجویی، امور فرهنگی و فوق برنامه، تولیدات دانشجویی و تربیت بدنی به ریاست دانشگاه

ـ تنظیم دستور جلسات شورای تخصصی

ـ شرکت در جلسات شورای دانشگاه به منظور اتخاذ سیاست‌های لازم

ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیران و سرپرستان مدیریت‌های تابعه به ریاست دانشگاه

ـ پیش‌بینی، تنظیم و ارائه بودجه سالانه حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی

ـ سرپرستی، هماهنگی و هدایت کلیه فعالیت‌های حوزه معاونت

ـ نظارت بر حسن انجام امور مربوط به مکاتبات، ثبت، طبقه‌بندی و نگهداری سوابق

 

بازگشت