کمیته انضباطی

پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهداف مهمی محسوب می‌شوند که کمیته انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می‌گردد.

شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند به کلیه گزارش‌های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد امتیازات خود حکم صادر نمایند.

این کمیته متشکل از رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته، معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر کمیته، مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دو عضو هیات علمی به انتخاب رئیس دانشگاه و یک عضو دانشجو به انتخاب رئیس دانشگاه می‌باشد.

جلسات این کمیته توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود، و موارد انضباطی که براساس شیوه‌نامه اجرایی به عهده کمیته مرکزی انضباطی دانشگاه در سازمان مرکزی قرار گرفته است، مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

شورای انضباطی پس از ابلاغ و تفهیم کتبی یا شفاهی تخلفات مورد اتهام به دانشجو و پیش از صدور حکم، باید از وی مصاحبه حضوری به عمل آورده و دفاعیات کتبی دانشجو را مورد توجه قرار دهند.

در صورت درخواست دانشجو برای دفاع حضوری در جلسه شورا دبیر شورای بدوی انضباطی دانشگاه موظف است که از وی برای حضور در جلسه شورای انضباطی دعوت به عمل آورده و در صورت عدم حضور می‌تواند در غیاب دانشجو به پرونده رسیدگی نماید.

جلسات شورای انضباطی بدوی دانشگاه حسب موضوع هر هفته یک بار و جلسات شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطی حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شوند. بدیهی است در موارد اضطراری و بنا به ضرورت روسای شوراهای انضباطی باید نسبت به تشکیل جلسات فوق‌العاده شوراهای انضباطی اقدام نماید.

جلسات شورای انضباطی بدوی و تجدیدنظر دانشگاه دارای صورت جلسه بوده و صورتجلسات به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه تنها مرجع مجاز برای ارسال پرونده تخلف دانشجویان به شورای مرکزی انضباطی جهت رسیدگی بوده و در اینگونه موارد ضرورت دارد صورت جلسه شورای انضباطی تجدیدنظر که به امضای حاضرات رسیده و حاوی درخواست رسیدگی با پیشنهاد مشخص می‌باشد به همراه کلیه سوابق و مدارک پرونده به شورای مرکزی ارسال گردد بدیهی است شورای مرکزی به پرونده‌های ارسالی از سوی دانشگاه که فاقد مدارک کامل و صورت جلسه شورای انضباطی تجدیدنظر دانشگاه باشند رسیدگی نخواهد نمود.

شوراهای انضباطی دانشگاه باید احکام صادره را حداکثر تا یک ماه پس از صدور توسط رئیس یا دبیر شورا به دانشجوی متهم ابلاغ نموده و رسید دریافت کنند.

علاوه بر احکام صادره کلیه مکاتبات شوراهای انضباطی دانشگاه با شورای مرکزی انضباطی و دیگر مراجع خارج از دانشگاه باید به امضای معاون فرهنگی و اجتماعی یا رئیس دانشگاه برسد، احکام و مکاتبات شورای مرکزی انضباطی با امضای رئیس یا دبیر شورا صادر می‌شود.

شورای انضباطی مراتب را به صورت مکتوب به شورای مرکزی انضباطی ارسال دارد. بدیهی است نظر و حکم شورای مرکزی انضباطی در خصوص احکام صادره از سوی شورای انضباطی دانشگاه لازم‌الاجرا است.

 

بازگشت