وام

 

به دانشجویان دانشگاه پیام نور که واجد شرایط زیر باشند در صورت تخصیص وام توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وام شهریه پرداخت می گردد

 

بازگشت