بیمه حوادث دانشجویی

 

کلیه دانشجویان فعال و شاغل به تحصیل در داخل کشور پس از ثبت نام از طریق سیستم گلستان به ازای پرداخت مبلغ 20000 ريال تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند که صورت بروز احتمالی حادثه منجر به فوت مبلغ 100000000 ريال و همچنین برای جبران هزینه حوادث منجر به نقص عضو دائم تا سقف مبلغ 100000000 ريال و درمان سرپایی تا سقف مبلغ 20000000 ريال از سوی بیمه طرف قرارداد با دانشگاه به ایشان پرداخت می‌گردد

 

بازگشت