بیمه تکمیلی

کلیه دانشجویان متقاضی پوشش بیمه تکمیلی درمان در ازای پرداخت مبلغ 63000 ريال برای هر ماه (جمعا به مبلغ 756000 ريال در طول یک سال تحصیلی) تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان دانشجویی قرار خواهند گرفت.

 

بازگشت