ارزاق دانشجویی

به مراکز و واحدهایی که امکانات طبخ و توزیع غذای گرم به دانشجویان را دارند، در طول سال یارانه ارزاق دانشجویی تحویل می‌گردد تا دانشجویان از غذای گرم به قیمت مصوب استفاده نمایند.

 

بازگشت