وظایف اداره مشاوره دانشجویی

تدوین و تصویب برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های مشاوره‌ای در دانشگاه. بررسب گزارش‌های ارسالی از کمیته‌ها در خصوص مشکلات دانشجویان و ارائه راهکارهای کارشناسی به مسئولان ذیربط به منظور تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات. ارائه گزارش از فعالیت‌ها و همچنین جمع‌بندی تحلیلی از مسائل و ارائه‌ی آن به رئیس دانشگاه . ارتباط موثر با دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم به منظور هماهنگی سیاستها و برنامه‌های خدمات مشاوره‌ای.

کمیته مشاوره

به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی خدمات مشاوره‌ای در مراکز تحت پوشش و پشتیبانی از آنها، در هریک از استان‌های دانشگاه پیام‌نور کمیته‌ای مرکب از یک نفر واجد شرایط با عنوان نماینده رئیس استان (رئیس کمیته)، دو تا چهار نفر از نمایندگان کمیته مشاوره که یکی از آنها از اعضای هیأت علمی گروه الهیات می‌باشد به پیشنهاد رئیس استان و حکم مسئول دفتر مشاوره تحت عنوان «کمیته مشاوره» تشکیل می‌شود. تصمیمات کمیته با حداقل 3 رأی قابل اجرا است.

وظایف کمیته مشاوره :

انتخابنماینده کمیته مشاوره در مراکز تحت پوشش از بین افراد واجد شرایط معرفی شده توسط رئیس مرکز و دبیر کمیته استان.

هماهنگی و نظارت بر خدمات مشاوره‌ای در سطح استان.

گردآوری گزارشات و اطلاعات لازم از خدمات مشاوره‌ای و انعکاس آن به دفتر مشاوره.

نماینده کمیته مشاوره :

به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف موضوع این آئین نامه در صورت تشخیص کمیته استان در هر مرکز نماینده کمیته مشاوره استان زیر نظر ریاست مرکز یا واحد فعالیت می‌نماید

 

 

بازگشت