شرایط ورود

  1. از نظر مقررات و قوانین جاری کشور مجاز به ادامه تحصیل باشد (منع تحصیلی) نداشته باشد.
  2. دارای دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و یا مدرک کاردانی مورد تائید وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.
  3. دانشجویان فعلی دانشگاهها (اعم از دولتی و غیردولتی) بدون انصراف میتوانند در دوره های فراگیر شرکت نمایند.
  4. دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند مجاز به شرکت مجدد در آزمون این دانشگاه در همان مقطع نمی باشند.
  5. دانشجویانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند مجاز به ثبت نام نمی باشند.

بازگشت