مدارک دانشجو در زمان ثبت نام

 

1- مراكز/ واحدها موظف هستند، صرفاً از كساني كه بر اساس ليست سازمان سنجش و يا با مجوز معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي از داوطلب ثبت نام به عمل آورند.

2- ارائه اصل كارت شناسايي ملي و شناسنامه و يك برگ تصوير از كليه صفحات آن.

3- ارائه اصل ديپلم متوسطه و يا گواهي پيش دانشگاهي نظام جديد (براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي پيوسته).

4- ارائه اصل گواهي ديپلم و كارداني (براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته).

5- ارائه اصل گواهي ديپلم و كارشناسي (براي كليه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد).

6- ارائه اصل گواهي كارشناسي و كارشناسي ارشد (براي كليه پذيرفته شدگان دكتري تخصصي).

7- اخذ تأیيديه تحصيلی.

الف) دانشجويان مقطع كارشناسي مي بايست رسيد پستي تائيديه ديپلم و پيش دانشگاهي خود را در هنگام ثبت نام ارائه نمايند.

ب) دانشجويان ساير مقاطع نام هاي از آموزش مركز جهت دريافت تائيديه تحصيلي دريافت تا امكان صدور تائيديه به دانشگاه فراهم شود.

8- اخذ مدرك مشخص كننده نظام وظيفه براي آقايان الزامي است، و براي كساني كه شامل شرايط استفاده از معافيت تحصيلي هستند، مطابق دستور العمل از حوزه نظام وظيفه درخواست معافيت مي شود.

9- ثبت نام مشروط ممنوع است.( به جزمواردي كه دردستورالعمل يا مجوز اداره كل خدمات آموزشي اعلام شده است).

10- تكميل فرم مشخصات و فرم تعهد رعايت ضوابط دانشگاه.

11- ارائه مدرك براي پذيرفته شدگان دوره هاي مجازي ICDL.

نكته مهم: در سيستم ثبت نام غيرحضوري(اينترنتي) لازم است داوطلب كليه مدارك مورد نياز را اسكن و در سيستم جامع خدمات آموزشي بارگذاري نمايد.

12- فرم مخصوص استفاد از سهميه هاي مختلف مانند، ايثارگران، رتبه اول و يا غيره، لازم است در مدت تعيين شده و حداكثر تا شروع دومين نيمسال تحصيلي اخذ و در پرونده دانشجو ضبط شود.

13- كاركنان دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي مجاز به انتخاب مركز محل كار خود بعنوان محل تحصيل نيستند در صورت پذيرفته شدن قبولي آنان لغو مي شود.

14- ارائه يكي از مدارك مورد قبول بشرح زير با توجه به جدول نام مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور شهرستان و تحت پوشش هر مركز در دفترچه شماره 2 آزمون سراسري و تاريخ هاي اعلام شده الزامي است:

الف) محل اشتغال كارمندان در شهرستان تحت پوشش مركز.

ب) محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش مركز.

ج) دو سال آخر اقامت داوطلب در شهرستان تحت پوشش.

د) محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان تحت پوشش.

تبصره - اگر داوطلب فقط يكي از شرايط فوق را داشته باشد به شرط سپردن تعهد كتبي مبني بر عدم درخواست انتقال يا مهمان دائم، ثبت نام بلامانع است.

بازگشت