خبر های مربوط به امتحانات پیام نور
PNUEB

نحوه ارزشیابی امتحانات پایان ترم اول 99-00 پیام نور

1399/8/20
26499
PNUEB

تاریخ امتحانات ترم اول 99-00 دانشگاه پیام نور

1399/6/30
7626
PNUEB

نحوه استفاده از سایت آزمون و سنجش دانشگاه پیام نور

1399/5/26
14446
PNUEB

اهمیت بررسی نمونه سوالات پیام نور برای امتحانات ترم دوم 99-98

1399/2/25
5919
PNUEB

امتحانات پایان ترم دوم 99-98 پیام نور بصورت غیرحضوری برگزار می شود

1399/2/23
6514
PNUEB

تعیین محل آزمون و مهمان اضطراری ترم دوم 99-98 پیام نور

1399/2/10
4094
PNUEB

آیا تاریخ امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور تغییر می کند؟

1399/1/30
8827
PNUEB

برنامه امتحانات ترم دوم 99-98 پیام نور

1398/11/12
7152
PNUEB

دروس ریزشی نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/10/17
4001
PNUEB

امتحانات پایان ترم پیام نور در دی ماه 98 برای چهار روز لغو شد

1398/10/15
3254