خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47263
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6143
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
5026
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
6277
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4586
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
8175
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
15613
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
3641
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
3138
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
3614