خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 (کارشناسی و ارشد و دکتری)

1399/8/18
47082
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان پیام نور سال 99 از طریق سیستم گلستان

1399/7/29
6010
PNUEB

تمدید دوباره مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98 پیام نور

1398/12/7
4916
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98 دانشگاه پیام نور

1398/11/12
6183
PNUEB

مجوز اخذ دروس معارفی برای دانشجویان ترم اخرپیام نور

1398/7/10
4515
PNUEB

تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 پیام نور

1398/6/25
8105
PNUEB

انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 پیام نور

1398/6/13
15499
PNUEB

احتمال تعیین زمان مجدد انتخاب واحد ترم تابستان 98 پیام نور

1398/5/6
3561
PNUEB

لیست وضعیت منابع ترم تابستان در دانشگاه پیام نور

1398/4/31
3100
PNUEB

برنامه امتحانات تابستان 98 پیام نور

1398/4/30
3568