خبر های مربوط به انتخاب واحد پیام نور
PNUEB

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی سال 97 دانشگاه پیام نور

1397/6/27
13123
PNUEB

لیست ارائه دروس و وضعیت منابع نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/25
32815
PNUEB

تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/24
8821
PNUEB

آغاز انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 پیام نور

1397/6/14
7105
PNUEB

شرایط تغییر رشته در نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور

1397/6/7
15904
PNUEB

تاریخ های مهم نیمسال اول 98-97 دانشگاه پیام نور که حتما باید بدانید

1397/6/6
10695
PNUEB

تمدید انتخاب واحدترم تابستان 97 پیام نور

1397/4/31
6630
PNUEB

تعطیلات تابستانی دانشگاه پیام نور و چند نکته مهم

1397/4/19
8135
PNUEB

دستورالعمل ترم تابستان 97 دانشگاه پیام نور- لیست مراکز مجری تابستان 97

1397/4/10
12938
PNUEB

تغییر در زمان ارائه درخواست مهمان و انتخاب واحد ترم تابستان 97 پیام نور

1397/3/31
10046